Anledningar

BioSolar Roofs – gröna tak i kombination med solceller - sammanför de fördelar vi får med gröna tak tillsammans med förnyelsebar energi vilket skapar synergieffekter. Solpanelerna bidrar till varierade miljöer som gynnar den biologisk mångfalden och med kombinationen kan två gröna tekniker med fördel samsas om samma takyta. Gröna tak ger dessutom en mer hållbar dagvattenhanteringen; ökar livslängden på tätskiktet; minskar urban heat island-effekten; ökar fastighetsvärdet; ger estetiska upplevelsevärden och skapar habitat för växt- och djurlivet - inte minst för humlor, fjärilar och vilda bin! Med ökad global efterfrågan på både solenergi och grönare stadsmiljö behövs specialutbildad arbetskraft vilket projektets syfte är att tillgodose.

biosolar

Gröna tak och solpaneler, London (S. Connop)

En delprojektet har varit att nå ut med Biosolar Roof-konceptet till potentiella intressenter. Allt fler kommerciella och privata aktörer har blivit medvetna om de flertal fördelar som gröna tak erbjuder, däribland god PR. Vi strävar efter att utveckla gröna taklösningar i kombination med solpaneler – vilket reducerar energikostnader – men också gynnar det urbana djurlivet, i synnerhet våra vilda pollinatörer. De senaste åren har honungsbin minskat kraftigt i antal och forskning från Universitetet i Reading visar att var tredje tugga av en Europeisk diet har pollinerats av ett honungsbi! Vår matkedja hotas om vilda pollinatörer och honungsbin fortsätter att minska i antal.

 

VARFÖR ÄR DET NÖDVÄNDIGT?

Gröna tak erbjuder ett flertal fördelar; de isolerar byggnader och sänker därmed uppvärmnings- och nedkylningskostnaderna, stimulerar den urbana biodiversiteten, förbättrar dagvattenhantering och ökar grönytorna i våra städer. 2011 installerades 1,5 miljoner kvadratmeter gröna tak i Nordamerika, en ökning med 115 %.

LIVING ROOFS & WALLS tekniska rapport visar att i London täcker byggnader 16 % av stadens yta, en total area på 24 000 hektar. Av dessa finns totalt 10 miljoner potentiell grön takyta vilket skulle betyda en besparing 19 200 MWh årligen samt en kapacitet att hålla 80 000 m2 av regnvatten kvar på taket.

Då kombinationen av gröna tak tillsammans med solpaneler ger ytterligare fördelar finns idag en efterfrågan på detta. En fransk studie visar att då det gröna taket minskar Urban Heat Island-effeten genom vattenavdunstning, kyls också solpanelerna ned vilket bidrar till att hålla en hög effektivitet hos solpanelerna. Vegetationen reducerar luftburna partiklar och damm vilket hindrar effektivitetsförluster. Energieffektiviseringen kan förbättras med 3-16 % tack vare kombinationen. Därtill ges en minskad energianvändning på 6 % årligen tack vare det gröna takets kylande effekt.

Intresset ökar för gröna tak som gynnar pollinatörer, honungsbin som vilda bin och humlor.

Forskning ledd av Dr Potts vid Reading Universitet fann att:

Bin spelar helt väsenliga för jordbruket. Värdet av pollinering har beräknats upp till mellan 100 till 200 miljoner pund årligen i Storbritannien. Mellan 1985 och 2005 sjönk honungsbinpopulationerna i England med 54 %, att jämföra med 20 % för övriga Europa.

Var tredje tugga vi äter i Europa är beroende av pollinering.

I mars 2012 publicerades en rapport sponsrad av välgörenhetsorganisationen Buglife som konstaterade att habitatdesignade gröna tak har en enorm potential för att gynna pollinatörer i Storbritannien. En handbok togs fram utifrån denna studie vilken också tagit tagit del av den
forskning som bedrivits i Schweiz.

I linje med en ökad efterfrågan på biodiversitetstak behövs utbildad arbetskraft för installation och skötsel av dessa nya gröna takytor.