SGRI’s Biosolar Roof Pilot Course

12 participants from all over the world attended the five-day long pilot course that was held the 14th- 18th of June at Augustenborg’s Botanical Roof Garden in Malmö, Sweden. The course content were a mix of theory on biodiverse and biosolar roofs and practical elements and workshops alongside an excursion to the biodiverse green roofscape of Malmö and Copenhagen. Two green roof sites were installed at the Roof garden. For one of these areas, the students mixed their own substrate consisting of pumice, coarse sand and crushed bricks. The students also got to enhance a sedum roof’s ecological value, conduct risk assessments and design their own Biosolar roofs.

A well appreciated pilot course!

20150617 101229  DSC 0163  DSC 0180  P1090282

INIT’s Biosolar Roof Pilot Course

team

GENERAL context

  • Contexte: participate to ecological changements
  • Green roof and Biodiversity: furthermore, in France, currently installed green roofs are not suitable to the development of biodiversity.
  • Communication target: We choose to present this project by promoting the return of biodiversity, to stay in tune with the news, and to focus on a new vision of green roofs.

Our role, as an organiser of events and trainings in the field of ecological transition is to promote everything that can contribute to change practices in the construction sector.

Then in our communications, we have demonstrated the value of synergy between GR and energy production.

We share the calendar in two sections, so, after an introductory day with speakers who introduced the role of the city in biodiversity and its development prospects, the 3 following days were devoted to step by step training about the design of a Bio Solar roof.

Presentation day 1: Details the benefits of biodiversity in the town and the building

Stakeholders: 3 including an elected official of the Region, Nathalie Baumann, Pascale Coppin (environmental manager), Pierre Alexandre Swistek, Engineer of Le Prieuré (growing plants for green roofs and installation of green roofs).

     presentation             biosolarroof      

Days 3, 4 and 5:

Trainers Nathalie Baumann (Ecologue and university teacher, Switzerland) and Philippe Peiger (designer and installer of green roofs, Paris) develop the whole course.

Public:
The persons coming on day 1 as well as professionals registered for the all training have been quite focused and highly motivated.
Number of Participants:
- 32 people for the introduction, day 1
- 25 persons for the entire training period

-         Day 1: 2 elected officials, 2 environmental association officials, 1 companies federation head, 1 trainer, 1 speaker, 1 individual client, 16 constructions professionals, 5 professionals from vegetation sector, 2 traders.

-         Next day: Professions: professionals from construction industry: workers, engineers, architects: (16) Professionals from vegetation industry (5) Traders (2).

Teachers were highly experienced they were much appreciated. This was one of the success key of the course.

The topic:
- Biodiversity: approaching green roofs raising ecosystem/biodiversity issue is 
paradoxically new. The ecosystems consideration, his role and the connection with climate change and consequently the changes that must be followed are very rallying and mobilizing.

- The combination with photovoltaics: in France, interest in the photovoltaic diminished considerably. Yet the combination green roof/PV still interest the media and trainees really want to know more about it.


Pilot and contents:
The evaluation results show how much the results are positive. The experience and knowledge of the team members generate contents and documents with an exceptional quality.
It is interesting to point the topics that students would have liked to go deeper. It concerns unit outside the vegetation:
- waterproof system
- PV energy (in order to promote it better)
Those needs are mostly due to the development of versatility and importance of a holistic view in construction sector at least. The overall management vision in a project is getting more important than juxtaposed skills so we can see the development of “coordinator” job. Taking account of this type of competence is important since it is a new process and since the target rather concerns small companies (crafts and liberal professions)
The experience:
The experience was perfect overall thanks to the team deep competence in building this pilot.
Thanks to the teachers, the public, everything matched.

presentation2    biosolar news

Anledningar

BioSolar Roofs – gröna tak i kombination med solceller - sammanför de fördelar vi får med gröna tak tillsammans med förnyelsebar energi vilket skapar synergieffekter. Solpanelerna bidrar till varierade miljöer som gynnar den biologisk mångfalden och med kombinationen kan två gröna tekniker med fördel samsas om samma takyta. Gröna tak ger dessutom en mer hållbar dagvattenhanteringen; ökar livslängden på tätskiktet; minskar urban heat island-effekten; ökar fastighetsvärdet; ger estetiska upplevelsevärden och skapar habitat för växt- och djurlivet - inte minst för humlor, fjärilar och vilda bin! Med ökad global efterfrågan på både solenergi och grönare stadsmiljö behövs specialutbildad arbetskraft vilket projektets syfte är att tillgodose.

biosolar

Gröna tak och solpaneler, London (S. Connop)

En delprojektet har varit att nå ut med Biosolar Roof-konceptet till potentiella intressenter. Allt fler kommerciella och privata aktörer har blivit medvetna om de flertal fördelar som gröna tak erbjuder, däribland god PR. Vi strävar efter att utveckla gröna taklösningar i kombination med solpaneler – vilket reducerar energikostnader – men också gynnar det urbana djurlivet, i synnerhet våra vilda pollinatörer. De senaste åren har honungsbin minskat kraftigt i antal och forskning från Universitetet i Reading visar att var tredje tugga av en Europeisk diet har pollinerats av ett honungsbi! Vår matkedja hotas om vilda pollinatörer och honungsbin fortsätter att minska i antal.

 

VARFÖR ÄR DET NÖDVÄNDIGT?

Gröna tak erbjuder ett flertal fördelar; de isolerar byggnader och sänker därmed uppvärmnings- och nedkylningskostnaderna, stimulerar den urbana biodiversiteten, förbättrar dagvattenhantering och ökar grönytorna i våra städer. 2011 installerades 1,5 miljoner kvadratmeter gröna tak i Nordamerika, en ökning med 115 %.

LIVING ROOFS & WALLS tekniska rapport visar att i London täcker byggnader 16 % av stadens yta, en total area på 24 000 hektar. Av dessa finns totalt 10 miljoner potentiell grön takyta vilket skulle betyda en besparing 19 200 MWh årligen samt en kapacitet att hålla 80 000 m2 av regnvatten kvar på taket.

Då kombinationen av gröna tak tillsammans med solpaneler ger ytterligare fördelar finns idag en efterfrågan på detta. En fransk studie visar att då det gröna taket minskar Urban Heat Island-effeten genom vattenavdunstning, kyls också solpanelerna ned vilket bidrar till att hålla en hög effektivitet hos solpanelerna. Vegetationen reducerar luftburna partiklar och damm vilket hindrar effektivitetsförluster. Energieffektiviseringen kan förbättras med 3-16 % tack vare kombinationen. Därtill ges en minskad energianvändning på 6 % årligen tack vare det gröna takets kylande effekt.

Intresset ökar för gröna tak som gynnar pollinatörer, honungsbin som vilda bin och humlor.

Forskning ledd av Dr Potts vid Reading Universitet fann att:

Bin spelar helt väsenliga för jordbruket. Värdet av pollinering har beräknats upp till mellan 100 till 200 miljoner pund årligen i Storbritannien. Mellan 1985 och 2005 sjönk honungsbinpopulationerna i England med 54 %, att jämföra med 20 % för övriga Europa.

Var tredje tugga vi äter i Europa är beroende av pollinering.

I mars 2012 publicerades en rapport sponsrad av välgörenhetsorganisationen Buglife som konstaterade att habitatdesignade gröna tak har en enorm potential för att gynna pollinatörer i Storbritannien. En handbok togs fram utifrån denna studie vilken också tagit tagit del av den
forskning som bedrivits i Schweiz.

I linje med en ökad efterfrågan på biodiversitetstak behövs utbildad arbetskraft för installation och skötsel av dessa nya gröna takytor.

Fler artiklar...