Anledningar

BioSolar Roofs – gröna tak i kombination med solceller - sammanför de fördelar vi får med gröna tak tillsammans med förnyelsebar energi vilket skapar synergieffekter. Solpanelerna bidrar till varierade miljöer som gynnar den biologisk mångfalden och med kombinationen kan två gröna tekniker med fördel samsas om samma takyta. Gröna tak ger dessutom en mer hållbar dagvattenhanteringen; ökar livslängden på tätskiktet; minskar urban heat island-effekten; ökar fastighetsvärdet; ger estetiska upplevelsevärden och skapar habitat för växt- och djurlivet - inte minst för humlor, fjärilar och vilda bin! Med ökad global efterfrågan på både solenergi och grönare stadsmiljö behövs specialutbildad arbetskraft vilket projektets syfte är att tillgodose.

Green roof meadow and Solar Panels London

Gröna tak och solpaneler, London (S. Connop)

Projektpartners

•	BOKU-UNIVERSITÄT FÜR BODENKULTUR WIENecorysefbinitlifelonglink SGR onsite zh

Our aims

Vårt Syfte

The Pilot

Piloten

Impact

Effekt