Stort intresse för biotoptak och Biosoltak!

 För snart ett år sedan drabbades Malmö av ett rekordregn – 100 mm nederbörd föll inom loppet av sex timmar, vilket motsvarade ett 200-årsregn. Det kraftiga regnet orsakade översvämningar och skador i flera stadsdelar och fastigheter. För de tre största försäkringsbolagen i Sverige uppgick anmälningarna om skador till ett belopp av 250 miljoner kronor. En stadsdel i Malmö som klarade sig relativt väl undan översvämningar var Augustenborg, tack vare den satsning som gjordes i slutet på 90-talet för att skapa en hållbar dagvattenhantering. Detta genom diken, kanaler, dammar, grönytor och gröna tak - däribland Augustenborgs Botaniska Takträdgård med sina 9500 m2 gröna tak.

Gröna tak i Sverige – vad är nytt?

Utvecklingen av gröna tak i Sverige har de senaste åren gått från de traditionella sedummattetaken till biodiversitetstak/biotoptak som har ett högre ekologiskt värde än tunna sedumtak. Flera biodiversitetstak som nyligen anlagts i Malmö var en del av VINNOVA-projektet BiodiverCity. Inom projektet togs flertal case fram som ett led att ”öka stadens biologiska mångfald och förbättra förutsättningarna för urbana ekosystemtjänster” citat: Miljöförvaltningen, Malmö Stad. Sju olika gröna tak anlades runt om i staden där olika biotoper stod i fokus: torräng, kalkstäpp och strandäng för att nämna några – unika för sin typ i Sverige.