Bin i Sverige – mer än bara honung

Ett av våra 16 miljömål i Sverige - Ett rikt växt och djurliv - ser i nuläget inte ut att uppfyllas med dagens planerade eller beslutade styrmedel. Varför inte något av Sveriges län når målet varierar men exploatering, hårt nyttjande av skog, fragmentering av habitat och minskade anslag är ett flertal faktorer som bidrar till ett fattigare växt- och djurliv.

ArtDatabanken är en viktig länk mellan forskning, allmänhet och naturvårdare och har just till uppgift att samla in och sprida information om hur det står till med den biologiska mångfalden i Sverige. I april i år presenterar ArtDatabanken Rödlistan 2015 som är en slags redovisning om vilka arter som riskerar att försvinna från ett område och den bakomliggande orsaken till detta. Vart femte år revideras Rödlistan och förhoppningsvis blir den en inte alltför dyster läsning.

Bumblebee blogpost picture

Inom ordningen steklar är det i synnerhet för familjen Bin som läget är mycket allvarligt. Hela 36 % av antalet bi-arter i Sverige är rödlistade. En bidragande orsak är det alltmer ensartade jordbrukslandskapet med minskade näringsresurser som följd. Vilda pollinatörer är mycket effektiva för jordbruket - mer effektiva än vad som tidigare varit känt - och kan inte ersättas av honungsbiet. Som privatperson går det att skapa en mer inbjudande trädgård eller balkong för att gynna våra vilda bin. Inspiration och tips hittar du här.

Biotoptak

I Helsingborgs Stad startar i år projektet Insektshotell 2015 - projekt för biologisk mångfald. Tanken är att skolgårdars ekologiska värde ska öka genom installering av insektshotell. Lärare kan anmäla sina skolor senast den 13:e februari. Skolklasser har även möjlighet att delta i SM i fågelholk 2015 på mässan Nordiska Trädgårdar men varför inte också införa SM i insektshotell? I våra nordliga trakter är humlor, som tillhör familjen Långtungebin, en av våra viktigaste pollinatörer. Hushumlan är en humleart som trivs i bland annat gamla fågelbon – så varför inte snickra en humleholk att sätta upp i trädgården, på kolonilotten eller på ett grönt tak?