Stort intresse för biotoptak och Biosoltak!

 För snart ett år sedan drabbades Malmö av ett rekordregn – 100 mm nederbörd föll inom loppet av sex timmar, vilket motsvarade ett 200-årsregn. Det kraftiga regnet orsakade översvämningar och skador i flera stadsdelar och fastigheter. För de tre största försäkringsbolagen i Sverige uppgick anmälningarna om skador till ett belopp av 250 miljoner kronor. En stadsdel i Malmö som klarade sig relativt väl undan översvämningar var Augustenborg, tack vare den satsning som gjordes i slutet på 90-talet för att skapa en hållbar dagvattenhantering. Detta genom diken, kanaler, dammar, grönytor och gröna tak - däribland Augustenborgs Botaniska Takträdgård med sina 9500 m2 gröna tak.

Blog4bild1

 Augustenborgs Botaniska Takträdgård. © Jonatan Malmberg

Intresset för gröna tak har som vi tidigare skrivit om ökat de senaste åren och det är mycket ”tack vare” ovannämnda oväder som intresset ökat kraftigt under 2014-2015. Kommuner, kommunala fastighetsbolag och konsultföretag vill lära sig mer om gröna tak, grön infrastruktur och LOD-lösningar.

Vi har även noterat att fler privatpersoner önskar skaffa sig kunskap om gröna tak. Inför årets Biosolar Roof pilotkurs fick vi på Gröna takinstitutet in fler intresseanmälningar jämfört med tidigare års sommarkurser. Varför så många önskade att delta i piloten kan kopplas samman med städers ökade behov av klimatanpassning och av att gynna den urbana biologiska mångfalden (rapporten som dök ner för några veckor sedan om att jorden kan vara på väg in i en ny utrotningsfas är verkligen dyster). Totalt 12 kursdeltagare från olika länder och med olika utbildningsbakgrund deltog i kursen som gick av stapeln den 14- 18 juni vid Augustenborgs Botaniska Takträdgård.

I kursen varvades teori med praktik och workshops samt en studieresa. Kursdeltagarna fick besöka de mycket lyckade biodiversitetstak som anlagts i Malmö och Köpenhamn - bland annat kvarteret Koggen i Västra Hamnen och Novo Nordisk i Bagsværd utanför Köpenhamn.

 Blog4bild2

 Ett av kvarteret Koggens biotoptak. © Jonatan Malmberg

 Blog4bild3

 Ängstak på byggnad i Novo Nordisk park, foto från augusti 2014, © Klara Asp

Deltagarna installerade två gröna takytor varav en i samarbete med trädgårdsmästaren Peter Korn. Till ytan fick deltagarna själva blanda substratet som bestod av fallgrus, pimpsten, krossat tegel samt biokol.

 blog4bild4

 Plantering av Peter Korns yta © Jonatan Malmberg

Andra praktiska moment i kursen bestod i att lyfta ett sedumtaks ekologiska värde med enkla medel och att testa säkerhetsutrustning som används vid skötsel och installation av gröna tak. Kursen avslutades med att deltagarna presenterade sina egendesignade gröna tak – där Biosoltak givetvis ingick.

Avslutningsvis, kursdeltagarna fick också en föreläsning om solenergi av Percy Borgström, som under ett par år ansvarat för att optimera solenergianläggningarna i Malmö stad. Malmö har som långsiktig vision att vara helt försörjd av förnyelsebara energikällor 2030 och har satsat mycket på både solel och solvärme. Malmö har också länge varit ledande i Sverige på gröna tak! Fastighetsägare i Sverige börjar nu intressera sig för att kombinera de två gröna teknikerna – solenergi och gröna tak - vilket är mycket positivt och glädjande. Snart finns alltså ett Biosoltak i en svensk stad nära dig!