Gröna tak i Sverige – vad är nytt?

Utvecklingen av gröna tak i Sverige har de senaste åren gått från de traditionella sedummattetaken till biodiversitetstak/biotoptak som har ett högre ekologiskt värde än tunna sedumtak. Flera biodiversitetstak som nyligen anlagts i Malmö var en del av VINNOVA-projektet BiodiverCity. Inom projektet togs flertal case fram som ett led att ”öka stadens biologiska mångfald och förbättra förutsättningarna för urbana ekosystemtjänster” citat: Miljöförvaltningen, Malmö Stad. Sju olika gröna tak anlades runt om i staden där olika biotoper stod i fokus: torräng, kalkstäpp och strandäng för att nämna några – unika för sin typ i Sverige.

                       BiodiverCity green roof

Lättviktstak med fokus på biodiversitet installerat inom projektet BiodiverCity, Malmö. Fotograf: Jonatan Malmberg

Grönytor bland taklandskapen till för rekreation och stadsodling är likaså på frammarsch. Möjligheten till bostadsnära odling är något som starkt efterfrågas av konsument visar statistik framtagen utav Mäklarsamfundet. Först ut i Sverige med en policy om stadsodling är Sundbybergs stad. Kommunen kräver i dagsläget gröna tak i nyproduktion men politikerna vill gå längre än så och kräva odlingsmöjligheter bland takåsarna. Sundbyberg är Sveriges minsta kommun och växer snabbt och blev häromåret utsedd till årets Tillväxtkommun. Därmed är det mycket positivt att det införs en policy om grön infrastruktur för att värna om grönytorna i den urbana miljön - för invånarnas och den biologiska mångfaldens skull.

 Köksträdgården kitchen garden

Möjligheter till bostadsnära odling är eftertraktat. Bild tagen från köksträdgården på Augustenborgs Botaniska Takträdgård. Fotograf Jonatan Malmberg.

Ett intressant projekt som just nu uppförs i Malmö är MKB’s ”gröna” hyreshuset Greenhouse. Här kommer hyresgästerna ges möjlighet att odla på dels generöst tilltagna balkonger om 22 m2 och dels på den intensiva takträdgården med kolonilotter och tillhörande växthus. Trädgården kommer kläs in med fruktträd, bärbuskar och annan växtlighet som gynnar pollinerande insekter.

Och för säkerställa att framtidens anlagda gröna tak och takträdgårdar håller hög kvalitet har ett nationellt samarbetsprojekt dragit igång där forskare, offentlig sektor och näringsliv inom bygg- och anläggning kommit samman för att ta fram riktlinjer, standarder och guidelines för gröna anläggningar ovanpå bjälklag. VINNOVA-projektet med titeln ”Kvalitetssäkrade systemlösningar för gröna anläggningar/tak på bärverk/bjälklag med nolltolerans mot läckage” avslutas år 2016. Förutom säkrare anläggningarna är andra positiva effekter en ökad kunskap och att beställare känner större trygghet vid upphandling.